WINDOWS NT SERVER İŞLETİM SİSTEMİNDE GELİŞTİRİLMİŞ GÜVENLİK

SEÇENEKLERİ

E. Orçun Mengenli

MCSE, MCT

 

(Bu makalenin yazarı E. Orçun Mengenli önce öğrencim,  sonra da çalışma arkadaşım oldu.  Makaleden yararlanacağınızı umuyorum, MY)

 

GİRİŞ

Windows NT Server İşletim Sistemi, mevcut diğer işletim sistemleri arasında en güvenli olanıdır. Bu güvenlik unsurlarının başında parola güvenliği ve sürücülerin gizlenebilmesi gelmektedir. Varsayılan değerler olarak “User Manager for Domains” programından parolalar için kurallar belirlenmektedir. Sürücülerin gizlenmesi için de “Policy Editor” programı kullanılmaktadır. Bütün bunlara ek olarak, parolaların oluşturulması ve istenilen sürücülerin gizlenebilmesi için bazı ek güvenlik kuralları Windows NT Server 4.0 işletim sistemine uygulamak mümkündür.

 

1. PAROLA GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI

Windows NT Server işletim sisteminde varsayılan bir parola yönetimi vardır. Yeni bir kullanıcı, etki alanına üye yapıldığında “Password” ve “Confirm Password” metin kutularına bir parola girilir. Girilecek parola konusunda uyulması gereken bazı kurallar mevcuttur.

Kullanıcıların boş parola kullanmasına izin verilmesi, verilen parolaları oluşturan asgari karakter sayısı, verilen parolanın geçerlilik süresi, belirli sayıda sisteme başarısız giriş teşebbüsünden sonra hesabın kilitlenmesi, “User Manager for Domains” programından kullanıcı hesaplarının uymaları gereken kurallar adı altında “Account Policy” (Hesap Poliçesi) diyalog kutusunda tanımlanmaktadır .

 

 

Account Policy’de gösterilen ve kullanıcıların uyması gereken kurallara ek olarak, daha çok güvenliği arttırıcı kurallar tanımlanabilmektedir. Parola sınırlaması için kullanılacak temel yöntemler şunlardır:

 

Windows NT Resource Kit

Windows NT Resource Kit içinde gelen “PASSPROP.EXE” isimli program yardımıyla yukarıda belirtilen kurallara yakın bir parola verme kuralı tanımlanabilmektedir. Bu işlem komut satırından C:\PASSPROP /complex komutuyla yapılmaktadır. Bu programla gelen parola kuralalları aşağıda verilmiştir:

 

Belirlenecek parolalar aşağıda listesi ve tanımları verilen karakter sınıflarından en az 2 tanesini içermek zorundadır:

 

İngilizce büyük harfler: A, B, C, ... Z

İngilizce küçük harfler: a, b, c, ... z

Rakamlar: 0, 1, 2, ... 9

Alfabetik olmayan özel karakterler: {} [], .< > ; : ” ? / | \ ’ ~!@ # $ %^&*( )_-+=

 

Bu program sadece yukarıda örneği verilen karakter sınıflarından yalnızca en az 2 tanesini kullanma zorunluluğu getirmektedir. Bunun yanında karakter sayısı sınırlaması getirmemektedir. Eğer parola kısıtlaması getirmek için PASSPROP.EXE programı kullanılacaksa, asgari karakter sayısı sınırlaması ve tanımlanacak parola ile ilgili istenilen diğer sınırlamalar “User Manager for Domains” programından “Account Policy” menüsünden, ayrıca tanımlanabilir. Bu uygulamayı geri almak için komut satırından C:\PASSPROP /simple komutu verilmelidir.

 

Parola Filtresi

Windows NT Service Pack 2 ve daha yukarı sürümleri, kullanıcıların parolalarının belirlenmesinde zorlayıcı kurallar getiren “passfilt.dll” isimli bir kitaplık (library) dosyası sunmaktadır. “Passfilt.dll” dosyası, Windows NT İşletim Sisteminin varsayılan parola kurallarının ötesinde çok daha gelişmiş bir parola güvenliği getirmektedir. “passfilt.dll” dosyasıyla gelen parola belirleme kuralları vardır:

 

Belirlenecek parolaların yine yukarıda listesi ve tanımları verilen karakter sınıflarından en az 3 tanesini içermesi zorunluluğu vardır:

 

Parola filtresini uygulamak için etki alanında bulunan Birincil Etkialanı Denetleyicisi (Primary Domain Controller - PDC) olan bilgisayarda bir takım değişiklikler yapımlası gerekmektedir. Aynı değişikliklerin Yedek Etki Alanı Denetleyicisi (Backup Domain Controller – BDC) üzerinde yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, çünkü etki alanındaki tüm veri tabanında yapılan değişiklikler Birincil Etkialanı Denetleyicisi (Primary Domain Controller - PDC) olan bilgisayarda yapılır. PDC’nin devre dışı kaldığı durumlar göz önüne alındığında, BDC, PDC konumuna terfi ettirilebilir. Bu durumda ilgili değişikliklerin BDC üzerinde de yapılması gerekmektedir. Parola filtresini uygulama aşamalarını kapsayan ve PDC üzerinde yapılması gerekli değişiklikler sırasıyla aşağıda verilmiştir:

 

1.      En son sürümlü Windows NT Service Pack yüklenir.

2.      “Passfilt.dll” dosyası %SYSTEMROOT%\SYSTEM32 alt klasörüne kopyalanır.

3.      “Regedt32” komutu kullanılarak “registry editor” den HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa kayıtı bulunur.

4.      Bu kayıt altında saklanan “Notification Package” anahtarını çift tıklanır ve  REG_MULTI_SZ parametresindeki FPNWCLNT değerinin altına PASSFILT girişi eklenir.

5.      OK tuşuna basılarak “registry editor” programından çıkılır.

6.      Bilgisayar yeniden başlatılır.

7.      Bilgisayar açıldıktan sonra “User Manager for Domain” programı çalıştırılır. Sisteme eklenen kullanıcının özelliklerinin tanımlanacağı diyalog kutusunda “User Must Change Password at Next Logon” kutusu işaretlenir.

 

 

 

8.      Kullanıcı ilk defa sisteme giriş yaptığı sırada kendisinden parolasını değiştirmesi istenecektir. Kullanıcı “passfilt.dll” dosyasının getirdiği parola kuralları dahilinde yeni parolasını belirleyecektir. Örneğin kullanıcı belirleyeceği parolada İngilizce büyük, küçük harfler, rakamlar ve alfabetik olmayan özel karakterlerden en az 3 tanesini bulundurmak zorunda kalacaktır. Hesap poliçesinde belirlenen asgari parola uzunluğu da göz önüne alındığında kullanıcının en az 8 karakterlik bir parola belirlediğini düşünelim. Kullanıcının belirlediği parolanın “elmSAK198” olduğunu varsayalım. Getirilen kurala göre belirlenen bu parola, kurala uymakta ve kullanıcıya bu parolayı kullanmasına onay verilmektedir. Çünkü bu parolada kurallar dahilinde verilen karakter sınıflarının en az 3 tanesi bulunmaktadır (İngilizce büyük ve küçük harfler ve rakamlar). Kullanıcı bu kurala uymayan bir parola girdiğinde ekranda kendisini uyaran bir mesajla karşılaşacaktır. Örneğin “portakal123” olarak parolasını belirleyen kullanıcı bu parolanın kurallara uymadığını belirten ve şu mesajı içeren bir diyalog kutusuyla karşılaşacaktır. “Your password must be 0 characters long. Your new password can not be the same as any your previous 0 passwords. Type a password which meets that requirements in both text boxes” Dolayısıyla kullanıcı parolasını belirlerken, mutlaka filtrelemeyle gelen kurallara uymaya zorlanması sağlanmış olacaktır.

 

Parola filtreleme işlemi uygulanmadan önce yaratılan kullanıcıların şifrelerine her hangi bir kısıtlama getirilmemektedir. Eğer mevcut kullanıcılar için de parola filtrelemesinin uygulanması isteniyorsa, kullanıcıların özelliklerinin yeraldığı “User Properties” diyalog kutusunda (Şekil 2) bulunan “User Must Change Password at Next Logon” kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir.